Regulamin

Zawartość Regulaminu:

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 2 DEFINICJE
§ 3 ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
§ 4 ZAWARCIE UMOWY
§ 5 CENY
§ 6 METODY PŁATNOŚCI
§ 7 DOSTAWA
§ 8 ODBIÓR PRZESYŁKI PRZEZ KLIENTA
§ 9 REKLAMACJE PRODUKTÓW
§ 10 PRAWA KONSUMENTA I POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW
§ 11 ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY
§ 12 NEWSLETTER
§ 13 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES
§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, warunki składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, czas i zasady realizacji zamówień, warunki i formy płatności, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz
 2. Usługa i sprzedaż produktów świadczona jest przez BUDUJ ZBUDUJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa 02-654, ul. ul. Żaglowa 1 lok. 15, NIP 9662135525 Regon 385065745 KRS 0000818671 (dalej: Sklep), na warunkach określonych w Regulaminie Serwisu internetowego www.warchitekturze.pl (dalej: Regulamin Sklepu).
 3. Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu internetowego www.warchitekturze.pl zarówno konsumentów, jak i do przedsiębiorców.
 4. Każdy użytkownik Sklepu może uzyskać dostęp do Regulaminu w dowolnym momencie w zakładce „Regulamin” umieszczonego na stronie Sklepu, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie nośniku.
 5. Informacje o produktach wystawionych w Sklepie takich jak opisy, ceny oraz warianty produktów stanowią podstawę do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 6. Produkty w Sklepie zawierają informacje o zastosowaniu, użytych materiałach oraz cenach produktów.
 7. Fotografie produktów służą prezentacji oferowanego asortymentu i są własnością Sklepu.
 8. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Sklep. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sklep ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

§ 2 DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 2. Dostawa – dostarczenie Klientowi przez Sklep, za pośrednictwem przewoźnika, Produktu określonego w Zamówieniu.
 3. Dzień roboczy – jeden dzień pomiędzy poniedziałkiem a piątkiem z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Klient/ Konsument – osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do dokonywania czynności prawnych, w tym przede wszystkim do dokonywania zakupów w Sklepie.
 5. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2016, poz. 380 ze zm.) Kodeks cywilny.
 6. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 7. Produkty / Towary – dostępny w Sklepie przedmiot fizyczny będący przedmiotem Umowy.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem www.warchitekturze.pl/regulamin.
 9. Sklep / Usługodawca/ Sprzedawca – sprzedający, BUDUJ ZBUDUJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa 02-654, ul. ul. Żaglowa 1 lok. 15, NIP 9662135525 Regon 385065745 KRS 0000818671, właściciel sklepu internetowego www.warchitekturze.pl.
 10. Sklep internetowy / Serwis – strona internetowa, za pośrednictwem której Klient może kupić produkty od Sklepu.
 11. Umowa – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawierana pomiędzy Klientem a Sklepem w sposób opisany w Regulaminie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego, a także za pośrednictwem innych elektronicznych środków porozumienia się na odległość. Zamówienie określa rodzaj i ilość produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia produktów oraz dane Klienta.

§ 3 ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Sprzedawca umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymogów technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające jest:
  1. posiadanie dostępu do Internetu,
  2. posiadanie aktywnego adresu e-mail,
  3. standardowa i aktualna przeglądarka internetowa (np. Chrome, Firefox),
  4. standardowy i aktualny system operacyjny (Windows, Linux, Mac OS X),
  5. akceptacja plików Cookies.
 3. Samo przeglądanie zawartości Serwisu możliwe jest anonimowo, tj. bez konieczności podawania danych osobowych. Zawarcie Umowy wymaga natomiast podania określonych danych osobowych (adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, adres). Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę VAT, musi również podać dane do wystawienia faktury (nazwa firmy, numer NIP, adres siedziby).
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Serwisie.
 5. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto.
 6. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Serwisu była bezpieczna, tj., aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych. Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do przesyłanych danych wynikający z okoliczności leżących po stronie Klienta, takich jak np. oprogramowanie szpiegowskie zainstalowane na urządzeniu Klienta.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klienta, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 8. Usługodawca może w każdej chwili podjąć decyzję o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Serwisu. Usługodawca może również w każdej chwili podjąć decyzję o zmianie, wycofaniu lub dodaniu nowych funkcji Serwisu.
 9. Usługodawca jest uprawniony do korzystania z pomocy podmiotów trzecich w związku z funkcjonowaniem Serwisu, w szczególności w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania, rozwoju i obsługi Serwisu.
 10. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 11. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  2. niepodejmowania jakichkolwiek czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika,
  3. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy,
  4. nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej,

§ 4 ZAWARCIE UMOWY

 1. Sklep umożliwia składanie zamówień na Towary oferowane w sklepie architekturze.pl w następujący sposób:
  1. Poprzez stronę Sklepu (on-line), korzystając z procedury składania zamówienia.
  2. poprzez pocztą elektroniczną, przesyłając zamówienie zawierające wskazanie wybranych Towarów na adres e-mail warchitekturze@gmail.com.
 2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy oraz święta realizowane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 3. Klient składa zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu.
 4. W celu zawarcia Umowy Klient musi podjąć następujące kroki przy zakupach z wykorzystaniem płatności automatycznych:
  1. Wybrać interesujący Klienta Produkt lub Produkty i przejść do formularza koszyka.
  2. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych kontaktowych niezbędnych do skutecznej wysyłki towaru oraz systemowego wygenerowania faktury VAT.
  3. Złożyć stosownej treści oświadczenia, zaznaczając odpowiednie checkboxy,
  4. Kliknąć w przycisk “Kupuję i płacę”.
 5. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Kupuję i płacę” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów oraz kosztów ich dostawy, o czym Klient zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem zamówienia.
 6. Po kliknięciu w przycisk “Kupuję i płacę”, Klient zostanie przeniesiony do bramki płatności BlueMedia S.A. celem dokonania zapłaty za Usługę. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie przekierowany na stronę z potwierdzeniem zawarcia Umowy. Z tą chwilą Umowę uważa się za zawartą między Klientem a Usługodawcą. Potwierdzenie zawarcia Umowy Klient otrzyma również na podany w formularzu zamówienia adres e-mail.
 7. W momencie złożenia zamówienia Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomość zawierająca informacje dotyczące złożonego zamówienia, ilości zamówionych Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta, Sklepu, a także informacje o procedurze składania reklamacji co do Towarów oraz o uprawnieniu Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży. Wskazana wyżej wiadomość e-mail stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu złożonej przez Klienta.
 8. W formularzu zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Umowy w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Usługodawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Usługodawcy. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Usługodawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Usługodawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
 9. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Usługodawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 4 powyżej.

§ 5 CENY

 1. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki , w tym VAT i podatki.
 2. Ceny Produktów nie obejmują opłaty tytułem Dostawy.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie internetowym www.warchitekturze.pl, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

§ 6 METODY PŁATNOŚCI

 1. Klient po dokonaniu wyboru produktów i dodania ich do koszyka jest informowany o całkowitej kwocie Zamówienia.
 2. O terminie płatności Sprzedawca informuje Klienta w wiadomości mailowej potwierdzającej przyjęcie Zamówienia.
 3. Dostępne formy płatności w ramach płatności Shoplo:
  1. Karty płatnicze:
   1. Visa
   2. Visa Electron
   3. MasterCard
   4. MasterCard Electronic
   5. Maestro
  2. Płatności online. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.
  3. Przelew tradycyjny.
 4. Płatność za Usługę dokonywana jest w całości z góry.
 5. W przypadku wyboru płatności przelewem za Zamówienie, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje wówczas po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sklepu.
 6. Jeżeli Klient chce otrzymać dokument sprzedaży w formie elektronicznej, ma prawo zwrócić się do Sklepu przesyłając taki wniosek na adres e-mail warchitekturze@gmail.com. Sklep prześle dokument elektroniczny Klientowi na adres e-mail wskazany we wniosku, w terminie do 7 dni od daty wydania Produktu.
 7. Jeżeli Klient zgłosi żądanie otrzymania faktury na prowadzoną działalność gospodarczą i/lub będącego podatnikiem podatku VAT, fakturę dokumentującą dokonaną płatność otrzyma w formie elektronicznej na podany w formularzu zamówienia adres e-mail. W takim przypadku w Zamówieniu należy podać dane oraz NIP Klienta.

§ 7 DOSTAWA

 1. Zakupione produkty zostaną dostarczone na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Termin realizacji zamówienia przesyłany jest Klientowi w podsumowaniu zamówienia na wskazany w zamówieniu adres e-mail.
 2. Przewidywany czas dostawy zamówionych produktów, uzależniony jest od rodzaju wykończenia i specyfiki danego Towaru i określony jest na stronie danego Towaru.
 3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
 4. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty z umowy sprzedaży uwzględniającej koszt towaru i dostawy.
 5. Zamówienia składane w Sklepie realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej produkty dostarczone są do Klienta za pośrednictwem firmy spedycyjnej DPD Poland Sp. z o. o. oraz InPost S.A.
 7. Wszystkie przesyłki realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską po akceptacji warunków oferowanych przez danego przewoźnika.
 8. Przy zamówieniach realizowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej koszt dostawy przesyłki za zakupiony Towar jest zróżnicowany, a jego wysokość zależna od parametrów zamawianych Produktów w tym ilości, wagi i rozmiarów. O wysokości opłaty tytułem Dostawy Klient jest informowany przy składaniu oferty kupna Produktu przed zawarciem Umowy. Jej uiszczenie następuje łącznie z ceną zakupu Produktu.
 9. Klient zobowiązany jest do poniesienia kosztów Dostawy.
 10. O wszelkich kosztach dostawy Klient zostaje poinformowany także przed zatwierdzeniem składanego zamówienia. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu (faktura VAT).
 11. W dniu wysłania Produktu/Produktów do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

§ 8 ODBIÓR PRZESYŁKI PRZEZ KLIENTA

 1. W momencie odbioru Produktu wysłanego pod wskazany adres, Klient zobowiązany jest zweryfikować doręczoną przesyłkę. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu. Niezbędnymi drukami dysponuje Przewoźnik, który ma jednocześnie obowiązek poświadczyć stwierdzone nieprawidłowości.
 2. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu lub zastrzeżeń co do ilości dostarczonego Produktu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody (w przypadku gdy Przewoźnik nie ma przy sobie takiego protokołu należy umówić się na spisanie go w innym terminie), a w nim podać: datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków Produktu, a następnie podpisany protokół zeskanować oraz przesłać do Sprzedawcy na adres e-mail: warchitekturze@gmail.com.
 3. Powyższe zalecenia i rekomendacje mają na celu wyłącznie usprawnienie procedury dochodzenia roszczeń przez Klienta.
 4. Klient nie ma możliwości odbioru osobistego zamówionego Produktu.

§ 9 REKLAMACJE PRODUKTÓW

 1. Produkty oferowane w sklepie są przygotowywane na indywidualne zamówienie Klienta.
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 3. Wszystkie Produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie są nowe.
 4. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę Klient może:
  1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
  2. Żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę.
 6. Wszelkie reklamacje Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail warchitekturze@gmail.com. W celu usprawnienia reklamacji zaleca się, by zgłoszenie Klienta zawierało następujące informacje:
  1. Numer zamówienia.
  2. Imię i nazwisko Klienta lub dane firmowe, na które został zakupiony Produkt.
  3. Nazwę produktu.
  4. Datę nabycia.
  5. Opis wady produktu oraz okoliczności jej powstania.
  6. Fotografię produktu przedstawiającą wadę.
 7. Towar zakupiony w Sklepie może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 9. W przypadku uwzględnienia reklamacji, może ona zostać złożona przez Klienta drogą pocztową, listem poleconym lub inną formą przesyłki, poprzez odesłanie towaru. Adres do wysyłki zwróconego Towaru zostanie podany Klientowi na wskazany w zamówieniu adres e-mail.
 10. Koszt naprawy lub wymiany Produktu oraz koszt wysyłki ponosi Sklep.
 11. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji po oględzinach Produktu przez Sklep, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 12. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

§ 10 PRAWA KONSUMENTA I POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

 1. Każdemu Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument ma możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.
  2. Wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
  3. Zwrócenie się do Powiatowego/Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów. Konsument winien otrzyma od Rzecznika Praw Konsumenta bezpłatną pomoc w zakresie ochrony praw i interesów konsumenta.
  4. Klient nabywający towar jako konsument jest także uprawniony do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/WE (ec.europa.eu/consumers/odr).

§ 11 ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Produktów w posiadanie przez Klienta.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty lub drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sklep zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep.
  3. Zwrotu płatności Sklep dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  4. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.
  5. Klient powinien odesłać Produkt na adres Sklepu podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 8. Do Towarów oferowanych przez Sklep wykluczonych z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość zaliczają się wszystkie Towary wykonane na indywidualne zamówienie oraz Produkty które uległy personalizacji (zmiana wymiaru, rozmiaru, koloru lub użytych innych materiałów niż standardowe używane w danym produkcie).

§ 12 NEWSLETTER

 1. Klient ma możliwość zapisania się do newslettera udostępnionego przez Sklep. Zapis do newslettera możliwy jest podczas zawierania Umowy lub niezależnie od zawarcia Umowy poprzez wypełnienie dedykowanego formularza zapisu do newslettera. Zapis do newslettera wymaga podania danych osobowych w postaci imienia oraz adresu e-mail.
 2. W ramach usługi Newsletter, Sklep przesyła Klientowi na jego adres e-mail informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach związanych z prowadzoną sprzedażą.
 3. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie w odpowiedni link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej do Klienta w ramach newslettera.
 4. Usługi, o których mowa powyżej świadczone są na rzecz Klienta nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu.

§ 13 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zasady przetwarzania danych osobowych Klienta oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem www.warchitekturze.pl/polityka_prywatnosci

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy.
 2. Umowa sprzedaży zawierana w Sklepie www.warchitekturze.pl zawierana jest w języku polskim.
 3. Do umowy sprzedaży Towarów w Sklepie stosuje się prawo polskie.
 4. W przypadku niezaakceptowania Regulaminu Sklepu przez Klienta, niemożliwy jest zakup Towarów w Sklepie.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechne przepisy prawa polskiego w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności Sklepu.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 13.01.2020
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl